ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 25 จังหวัดน่าน พัฒนาคนสู่การพัฒนาสังคมเชิงรุก ในทุกสถานการณ์ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2015
ชาวเขาในจังหวัดน่าน
คุณเข้าชมลำดับที่
Amazing Counters
ตั้งแต่มกราคม 2552
<<สถิติการใช้เว็บ

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 42 "น่านเกมส์"
ในระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556

สัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 42 
ประกอบด้วย

1. พระธาตุแช่แห้ง   เป็นปูชนียสถานเก่าแก่ที่สำคัญ และเป็นศูนย์รวมจิตใจ คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่าน    เป็นสถานที่ประกอบพิธีน้ำอภิเษกน้ำบ่อแก้ว จังหวัดน่าน  ใช้ทำน้ำอภิเษก และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีเถาะ(ปีนักษัตรกระต่าย)

2. งาช้างดำ  เป็นวัตถุมงคลคู่บ้านคู่เมืองน่าน  เป็นสมบัติที่ตกทอดมาจากเจ้าผู้ครองเมืองน่าน อีกทั้งยังเป็นข้อความที่ปรากฏอยู่ในคำขวัญจังหวัดน่านอีกด้วย

3. การแข่งเรือประเพณีจังหวัดน่าน    เป็นประเพณีเก่าแก่ที่บรรพบุรุษชาวน่านได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน แม่น้ำน่านเป็นแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านตัวเมืองไปยังที่ต่างๆ เรือจึงเป็นพาหนะที่ชาวน่านและเจ้าผู้ครองนครใช้ในการเดินทางไปมาหาสู่กัน  และเชื่อมสัมพันธไมตรีกับหัวเมืองต่างๆ 

4. สัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  เป็นรูป กรงจักร สีแดง ขาว น้ำเงิน หมายถึง ความร่วมมือ ร่วมใจ รวมพลังของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ภาครัฐและเอกชน

5. ตัวเลข 42  แสดงถึงครั้งที่จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ใช้สีม่วง  เพราะเป็นสีประจำจังหวัดน่าน

 “นนทิ”

สัญลักษณ์นำโชค (Mascot)  เป็นรูปโคนนทิ หรือ โคอุศุภราช  ซึ่งปรากฏอยู่ในตราประจำจังหวัดน่าน  ในอดีต เจ้าผู้ครองนครน่าน  ทรงใช้เป็นตราเมืองสำหรับประทับในหนังสือกราบบังคมทูลถวายรายงานข้อราชการแก่พระมหากษัตริย์ในกรุงรัตนโกสินทร์  จึงนำโคมาเป็นสัญลักษณ์นำโชคในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้
คำขวัญการแข่งขัน      “เกมส์แห่งมิตรภาพ”
ติดตามความเคลื่อนไหวงานแข่งขันได้ที่นี่ครับ >>เว็บไซต์ เมืองน่านเกมส์ 56
อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบ
 
สอบถามข้อมูลการประกวดธิดาชนเผ่าเพิ่มเติมที่นี่ครับ